Sledování osob a věcí

Sledováním osob a věcí lze získat cenné informace k osobám, jejich kontaktům a stykům popř. lze zjistit činnost obchodních partnerů po obchodních schůzkách. V neposlední řadě lze v kombinaci s jinými prostředky prověřit svého partnera a případné nevěry o této získat nezvratný důkaz.

Při zadání zakázky naší detektivní službě je po rozboru s klientem rozhodnuto o tom zda sledování osob a věcí bude prováděno kontaktním sledováním či nekontaktní formou sledování za pomoci vhodných elektronických zařízení. V případě dohody je možné provést nejefektivnější způsob sledování, který spočívá ve vhodné kombinaci obou metod.

Další hledisko, které je při sledování osob a věcí zohledněno je požadovaná hloubka prověřovaných informací získaných sledováním. Po dohodě s klientem je stanoveno, zda sledováním mají být získávány informace pouze k objektu sledování. (Zda je záměrem získat detektivní činností co nejvíce informací ke sledované osobě.) Či zda má být sledování rozšířeno i na zájmové objekty styku sledovaného. (Tedy zda mají být sledováním získávány bližší a konkrétnější údaje k osobám, s kterými se sledovaný v průběhu sledovaní setkal. Tato forma je náročnější na vynaložený čas a investované prostředky ale zadavateli poskytuje ucelenější informace o okruhu styků sledované osoby. Na základě zjištěných skutečností z průběhu sledování je možné na základě objednávky rozšířit naši činnost i na hloubkovou prověrku dalších osob zjištěných při sledování.)

Z každého zadaného sledování je námi vytvořen výstup v podobě vytvoření tzv. svodečné událost z průběhu sledování, která je předána zadavateli k dalšímu využití. Součástí výstupu jsou dle zadání i výstupy z použité dokumentační techniky jako je fotodokumentace, videozáznam, apod.

Bližší podrobnosti upravující tuto činnost zde nemohu být publikovány. Jejich zveřejněním by byl porušen zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. Tato činnost je z důvodu zachování efektivního postupu ozbrojených složek v boji s protiprávní činností kvalifikována jako utajované skutečnosti.
Na veškerou činnost jsme byli odborně vyškoleni a certifikováni příslušným pracovištěm Ministerstva Vnitra a Policie ČR v rámci předchozího zařazení u specializovaných útvarů bezpečnostních složek státu.