Kontroly zaměstnanců v pracovní neschopnosti

Kontrola nemocných – stávající právní úprava

Zákon o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb., nahrazující dosavadní platný zákon č.54 / 1956 Sb, o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho prováděcími předpisy přináší od 1.1.2009 řadu změn. Dle § 192 odst. 6 zákoníku práce vyplývá naléhavá potřeba aktivně ovlivňovat nemocnost pracovníků a jedním z nezbytných kroků je i provádění kontrol práce neschopných zaměstnanců, které od nového roku jsou v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnosti věcí zaměstnavatelů.

Kontroly mají významný preventivní náboj a motivační účinek na zaměstnance.

Naše činnost

Spočívá v tom, že dle požadavků smluvních partnerů provádí naši pracovníci osobní návštěvy nemocných v místě hlášeného pobytu. Výsledkem kontroly je protokol a videozáznam o provedení kontroly – v případě zastižení zaměstnance tento podepíše protokol / což slouží i Vaší firmě jako doklad, že neúčtujeme fiktivní návštěvy/ a v případě odhalení porušení léčebného režimu Vám bude dodán videozáznam na médiu, které si zvolíte.

Důvody pro vzájemnou spolupráci v oblasti provádění kontrol

• Vliv na snížení nemocnosti
• Vliv na snížení výdajů – kontrolovaných firem – na vyplácení náhrad mezd.
• Operativní provedení kontroly – dle žádosti – a to od prvního do posledního dne pracovní neschopnosti včetně sobot, nedělí a svátků.
• Nezvyšování stavu pracovníků potřebných pro provádění kontrol a s tím spojená úspora finančních prostředků na jejich zaškolování, na dopravní prostředky a jejich provoz.
• Motivace k dodržování léčebného procesu a eliminace bezdůvodné nemocnosti. Nemocní zaměstnanci akceptují, že mohou být kdykoli zkontrolováni pracovníky nezávislé společnosti
• Výsledek požadovaných kontrol Vám bude sdělen neprodleně, nejpozději do 24 hodin
• Snížení bezdůvodné nemocnosti stabilizuje stávající pracovní kádr a tím i výkon pracovního týmu. Výsledkem je snížení nároků na přesčasové hodiny či potřeby dalších pracovníků za chybějící zaměstnance.

Naše služby mají ještě jednu velkou výhodu. Na rozdíl od provádění kontrol zaměstnanců spolupracovníky z vlastní firmy odpadají osobní vazby a možné podvody. Zde oceníte naši nestrannou objektivitu.

Z výše uvedených skutečností zcela logicky vyplývá motto naší společnosti: „Jste opravdu tak bohatí, že nás nepotřebujete a budete dále jen platit?“

Zajisté se ptáte, proč právě naše společnost, proč využívat zrovna našich služeb, zcela jistě Vás již oslovily jiné společnosti nebo na tuto činnost využíváte Vaše kontrolní mechanismy? Kromě shora uvedených důvodů Vám můžeme zajistit spolehlivost, nestrannost, ušetření nákladů /neúčtujeme žádné související výdaje – např. cestovné apod. / – cena je konečná, důkazní břemeno nese naše firma.

Zárukou Vám může být 19-letá praxe v obdobných činnostech u bezpečnostních sborů.

Zákonná zmocnění umožňující kontrolu nemocných

Naše činnost se opírá o ustanovení zákona 187/2006Sb. §65 odst.2 písm.c, kde je umožněno zaměstnavateli kontrolovat zaměstnance v období prvních 14 dnů PN.Dále toto řeší zákoník práce 262/2006Sb. ,kde v odst.6 §192 je umožněno kontrolovat zaměstnance v PN v období prvních 14 dnů.Ustanovení §192 se užije poprvé ode dne 1.1.2009 s platností zákona 187/2006 o nemocenském pojištění.

Ochrana osobních údajů

Zaměstnavatel bude oprávněn uzavřít smlouvu se třetím subjektem o zajištění těchto činností, tj. o provádění kontrol práce neschopných zaměstnanců. Při uzavírání smlouvy se třetím subjektem je třeba dbát na to, aby byly ošetřeny povinnosti správce osobních údajů stanovené v § 13 a následujících a dále § 6 zákona č. 101/2000 Sb. K problematice citlivých údajů dodávám,že s platností zákona 187/2006Sb. a užití §192 zákoníku práce bude možno aplikovat § 9 písm.d. zákona 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.